Latest News

Breaking

layanan kredit

Doa sayfus shoghir


Bismillahir Rahmânir Rahîm
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âli Muhammad

Rabbî adkhilnî fî lujjati bahri ahadiyyatik, wa thamthâmi yammi wahdâniyyatik. wa qawwinî biquwwati sathwati sulthâni fardâniyyatik. Hattâ akhruja ilâ fadhâi sa’ati rahmatika wa fî wajhî lama`âtu barqil qurbi min atsâri himâyatik, mahîban bihaybatik, ‘azîzan bi`inâyatik, mutajallilan mukarraman bita`lîmika wa tazkiyatik.

Wa albisnî khila`al `izzati wal qabûl. Wa sahhillî manâhijal wushlati wal wushûl. Wa tawwijnî bitâjil karâmati wal waqâr. Wa allif baynî wa bayna ahibbâika fî dârid dun-yâ wa dâril qarâr. Warzuqnî min nûrismika haybatan wa sathwatan tanqâdu liyal qulûbu wal arwâh. Wa takhdha’u ladayyan nufûsu wal asybâh.

Yâ Man dzallat lahu riqâbul jabâbirah, wa khadha`at ladayhi a`nâqul akâsirah, walâ malja-a walâ manjâ minka illâ ilayka, walâ i`ânata illâ bika, walattikâ-a illâ `alayk(a). Idfa` `annî kaydal hâsidîna wa zhulumâti syarril mu`ânidîn. Warhamnî tahta surâdiqati `arsyik. Yâ Akramal akramîn, ayyid zhâhirî fî tahshîli marâdhîk. Wa nawwir qalbî wa sirrî bil ithlâ`i `alâ manâhiji masâ`îk.

Ilâhî kayfa ashduru `an bâbika bikhaybatin minka wa qad waradtuhu `alâ tsiqatin bika, wa kayfa tu’yisunî min `athâika wa qad amartanî bidu`âika. Wa hâ ana muqîlun `alayka multajiun ilayka. Bâ`id baynî wabayna a`dâî kamâ bâ`adta bayna a`dâuka, ikhtathif abshârahum ‘annî binuri qudsika wa jalâli majdika innaka Antallâhul mu`thî jalâilan ni`amil mukarramati liman nâjâka bilathâifi rahmatik, yâ Hayyu yâ Qayyûm, yâ Dzal jalâli wal ikrâm, wa shallallâhu `alâ Sayyidinâ wa Nabiyyinâ Muhammadin wa âlihi ajma`în ath-thayyibînath thâhirîn.

Terjemahan

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

Tuhanku, masukkan aku ke dalam samudra keesaan-Mu, dan keluasan lautan ketunggalan-Mu. Kuatkanlah aku dengan kekuatan keperkasaan kekuasaan kesatuan-Mu. Sehingga aku keluar memasuki limpahan keluasan kasih-Mu, dan dalam wajahku ada kilatan cahaya kedekatan dengan-Mu, akibat perlindungan-Mu, berwibawa dengan wibawa-Mu, perkasa dengan bantuan-Mu, ditinggikan dan dimuliakan dengan pengajaran-Mu dan pensucian-Mu.

Bungkuslah aku dengan busana kemuliaan dan penerimaan-Mu. Mudahkan bagiku jalan-jalan untuk mencapai dan bergabung dengan-Mu. Mahkotai aku dengan mahkota kemuliaan dan kehormatan. Ikatkan kecintaan antara aku dengan para kekasih-Mu, di kampung dunia dan kampung abadi. Karuniakan kepadaku dari cahaya nama-Mu kewibawaan dan kekuasaan yang menyebabkan semua hati dan arwah tunduk di hadapanku, yang membuat semua jiwa dan makhluk merendah kepadaku.

Wahai yang terhempas di hadapan-Nya kuduk-kuduk para penguasa dan pasrah kepada-Nya leher-leher para tiran, tiada tempat berlindung dan tiada tempat keselamatan dari-Mu kecuali pada-Mu. Tidak ada bantuan kecuali dengan-M, tidak ada sandaran kecuali kepada-Mu. Tolakkan dariku reka-perdaya orang-orang yang dengki dan kezaliman kejahatan musuh-musuhku. Sayangilah aku di bawah naungan Arasy-Mu. Wahai Yang Paling Pemurah dari segala yang pemurah. Kokohkan badan lahirku untuk memperoleh keridhaan-Mu. Sinari hatiku dan batinku untuk bisa melihat jalan-jalan menuju-Mu.

Ilahi, Tuhanku, bagaimana mungkin aku keluar dari pintu-Mu dengan kesia-siaan dari-Mu, padahal telah aku pasrahkan diriku pada kepercayaan kepada-Mu. Bagaimana mungkin Engkau membuat aku putus asa, padahal telah Kau perintahkan aku untuk berdoa kepada-Mu. Inilah aku menghadap kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu. Jauhkan aku dari musuh-musuhku sebagaimana Engkau menjauhi musuh-musuh-Mu. Silaukan pandangan mereka kepadaku dengan cahaya kesucian-Mu dan kebesaran kemuliaan-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Allah, Pemberi anugrah yang besar dan dimuliakan kepada orang yang menyeru-Mu melalui kelembutan rahmat-Mu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Yang Hidup, wahai Yang Abadi. Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, semoga Allah menyampaikan shalawat kepada junjungan kami dan Nabi kami Muhammad beserta semua Keluarganya yang baik dan suci.
(Mafâtihul Jinân: 107)

Keutamaan doa ini : adalah Sayfush Shaghir artinya pedang kecil. Doa ini digunakan untuk melunakkan dan menundukkan hati lawan, orang-orang yang zalim.

Tentang doa ini Tsiqqatul Islam Syeikh An-Nuri (ra) mengatakan dalam kitab “Ash-Shahifah Ats-Tsaniyah Al-’Alawiyah”: Di kalangan para ahli “Thilasmât dan Taskhîrât ( ulama sufi terdahulu) mengatakan bahwa dalam kalimat-kalimat doa ini mengandung thilasm dan taskhir yang memiliki pengaruh menakjubkan. Tetapi kami tidak ingin melihat dari sisi yang mereka katakan, kami ingin melihat dari sisi keaslian doa ini berdasarkan dalil-dalil sunnah dan tradisi ulama yang a’lam (sangat alim).

Mungkin sebagian kita bertanya apakah “Thilasmat” dan “Taskhir” itu?. Thilasmat adalah salah satu bagian dari ilmu yang membahas tentang rahasia-rahasia huruf. Sedangkan Taskhir adalah rangkaian-rangkaian huruf dan kalimat dalam suatu doa yang dapat menundukkan hati manusia.

Untuk lebih jelasnya baiklah saya kutipkan keterangan tentang kata tesebut. Dalam Mu’jam Al-Lughah Al-’Arabiyyah Al-Ma’ashirah, Hans Wehr disebutkan: Thilasm a seal or the like inscribed with mysterious words or characters; magical combination of words.

Thilasm adalah sebuah cincin atau sejenisnya yang dituliskan kata-kata atau ungkapan-ungkapan misteri; yang memiliki daya tarik, dan terkombinasi dengan kata-kata gaibiyah.

Dalam kitabnya Al-Muqaddimah Ibu Khaldun mengatakan: Ilmu rahasia-rahasia huruf dahulu di kalangan ulama sufi dikenal dengan istilah “Thilasmât” dan di zaman ini dikenal dengan “Alsemia”

Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni mengatakan dalam kitabnya Syamsul Ma’arif:


Anda jangan mengira bahwa rahasia-rahasia huruf adalah ilmu yang diperoleh dengan analogi akal, tetapi sesungguhnya rahasia-rahasia huruf itu diperoleh melalui jalan musyahadah (kesaksian mata batin) dan bimbingan Ilahi.

Ala kulli hal, doa ini memiliki keutamaan dan keajaiban yang luar biasa, dan telah dipraktekkan oleh ulama kita dan kaum mukminin, doa ini terdapat dalam kitab Mafâtihul Jinân.


Disunting dari situs: http://ahlulbaitnabisaw-doa-buku-khasanah.blogspot.co.id/2015/06/keutamaan-doa-sayfush-shaghir.html , Sebagai bahan belajar bagi admin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Marketing Gadai BPKB Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Gambar tema oleh Bim. Diberdayakan oleh Blogger.
Published By Gooyaabi Templates